SĐK: VN-16454-13

Kho Thuốc Viên

SĐK: VD-26140-17

Kho Thuốc Viên

3BTP

1,200 

Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 (100mg + 200mg + 200mcg)

SĐK: VD-30299-18

Viên nén

SĐK: VN-20899-18

Kho Thuốc Viên

Actelsar 40mg

3,840 

Telmisartan 40 mg

SĐK: VD-15499-11

Kho Thuốc Viên

Ad – Liver 100mg

1,590 

Viên nang mềm

SĐK: VD-30148-18

Kho Thuốc Viên

AMNOL

7,000 

Cilnidipine 10 mg

SĐK: VD-22142-15

Viên nang cứng

SĐK: VD-20058-13

Kho Thuốc Viên

Aspirin 100mg

Viên bao tan trong ruột

SĐK: VD-30484-18

Viên nén bao phim

SĐK: VD-30929-18

Kho Thuốc Viên

Ausvair 75 mg (Pregabalin)

Viên nang cứng

SĐK: VN-20124-16

Kho Thuốc Viên

Axitan (Pantoprazol 40mg)

Viên nén bao phim

SĐK: VD-20520-14

Kho Thuốc Viên

Ayite (Rebamipid 100mg)

Viên nén bao phim